Jaarverslag 2010

De oprichting van de Stichting

Adri Rodenburg-Kool legde in 2001 contacten met Chris Omusi, Benin City, Nigeria en heeft in de volgende jaren op persoonlijk initiatief gelden verzameld die in eerste instantie voor het onderwijs aan doven aldaar werden besteed.

Het bezoek van Chris aan Nederland in het najaar van 2009 was mede aanleiding voor dit werk een Stichting op te richten. Dit geschiedde door haar daadwerkelijk op 28 januari 2010 door vaststelling van de Statuten voor notaris mr. N. van Buitenen te Utrecht.

De instelling van een Bestuur

Op de eerste bestuurvergadering, 30 januari 2010 werden de volgende bestuursleden aangewezen:

Voorzitter:          Erika Priebee

Secretaris:          Ruud Poortier

Penningmeester: vacant

Leden:               Adri Rodenburg-Kool (m.n. pr en fondsenwerving)

                         Fiona Klein Klouwenberg

                         Elly van Breukelen

Als consultants blijven buiten het bestuur:

                        Jasja Nottelman (vrijwilligers Utrecht)

                        Jaap Rodenburg (website)

Doordat geen bestuurslid penningmeester werd, werd deze functie waargenomen door de voorzitter. Henk Otten werd bereid gevonden als administrateur te werken, hij maakt geen deel uit van het Bestuur.

Gedurende het verslagjaar bestond het Bestuur in bovengemelde samenstelling. Het postadres is dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

Op 19 maart 2010 ontvingen wij de beschikking van de Belastingdienst dat er (voorlopig) vrijstelling van belasting is (de ANBI-status). Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

Bankrekeningen

De oude bankrekening, die op naam van Jaap Rodenburg stond, is in de zomer vervangen door een rekening bij Triodos, 19 83 14 418 tnv Stichting Charilove Netherlands. Er is ook een rendementrekening geopend.

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2010 zes maal vergaderd.

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in dit haar eerste jaar van bestaan hieraan gestalte gegeven door:

  • bestaande donateurs te laten bijdragen,
  • deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Rijswijk,
  • wervende presentaties te houden, zoals voor de Zomerschool in Rijswijk,
  • acties te voeren, zoals de verkoop van koekjes op het Strandwalfestival in Rijswijk.

Dat Galerie Pied à Terre bereid was de netto opbrengst van een veiling op 14 november 2010 aan Charilove te schenken, was een dankbare aanvulling.

Donateurs

Een belangrijke donateur is de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk. Naast haar waren er in het verslagjaar 19 persoonlijke donateurs.

Nieuwsbrief

De Stichting heeft in het voorjaar een Nieuwsbrief opgesteld, deze toegestuurd aan potentiële en daadwerkelijke donateurs, ter inzage gelegd bij presentaties, en verder verspreid.

Externe contacten

Er zijn contacten met de Wilde Ganzen en met het Liliane Fonds. Wij konden hun echter nog niet de informatie leveren die noodzakelijk is om door deze fondsen als partner te worden erkend.

De Stichting heeft zich aangesloten bij Partin, een koepel van Part(iculiere) In(itiatieven) op het gebied van projecten in ontwikkelingslanden.

Er is een eerste verkenning geweest met Biblionef, een organisatie die in ontwikkelingssituaties literatuur verspreidt.

Wij zullen deze contacten verder uitbouwen.

Beleidsontwikkeling 2011

Het Bestuur stelt zich voor de communicatie met Nigeria te verbeteren. Door een extra gift van genoemde Diaconie is het mogelijk dat enkele bestuursleden in 2011 een bezoek aan Nigeria brengen. Mede door dit bezoek hopen wij inzicht te krijgen in de concrete en realiseerbare wensen vanuit Nigeria. Concretisering van de behoeften zou kunnen leiden tot het uitzenden van vrijwilligers en tot duidelijke vraagstellingen aan externe contacten.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties en publiciteit en fondsen opleveren.

Rijswijk, 19 februari 2011