Beleidsplan 2019-2021

 

Het beleid van Stichting Charilove Netherlands is er in 2019-2021 in eerste instantie op gericht de lopende activiteiten van de voorgaande jaren te continueren.

Stichting Charilove Netherlands wil daarvoor de bestaande contacten met derden consolideren en nieuwe contacten aangaan, waar dit mogelijk en nuttig is.

 

In dat kader wil de Stichting de komende jaren Charilove in Benin-City (Nigeria) ondersteunen met donaties in geld voor projecten met betrekking tot onderhoud van de infrastructuur. Daarnaast geeft het Bestuur van de Stichting waar mogelijk advies, ondersteuning en morele support zodat Chris Omusi en de lokale Board “empowered” blijven om hun werk te doen.

De Stichting is zich ervan bewust dat de sociaaleconomische problemen in Nigeria, zoals corruptie en geldontwaarding toenemen en zal hiermee in haar beleid rekening houden, b.v. door tegoeden in Nederland te bewaren.

 

Sinds 2011 heeft er ook persoonlijke projectondersteuning plaats gevonden, doordat Erika Priebee (voorzitter)  Joke van Campenhout en Dineke Keizer (vrijwilligers en bestuursleden) Charilove bezocht hebben. Deze inzet is er op gericht kennis te delen en over te dragen. Vrijwilligers die naar Nigeria gaan, betalen zelf voor hun vlucht en verzekeringen. Kost en inwoning worden lokaal verzorgd.

 

Gezien de situatie waarin veel projecten van Charilove zich bevinden, valt het te verwachten dat er meer verzoeken zullen komen om financiële ondersteuning te bieden. Speciaal voor een dergelijke ondersteuning is in de afgelopen jaren door Stichting Charilove Netherlands een financiële reserve opgebouwd. Vanuit deze reserve kan dan op dergelijke aanvragen positief gereageerd worden. Hierover zal regelmatig verslag gedaan worden via de nieuwsbrief of tussentijdse berichten op de website. 

Zoals steeds zal Stichting Charilove Netherlands regelmatig wervingsacties in gang zetten of (een) sponsor(s) zoeken om de eigen reserve aan te vullen of om een groter project te kunnen begeleiden.

 

Stichting Charilove Netherlands blijft garanderen dat elk bedrag dat door donoren of sponsors wordt bijgedragen ten behoeve van een specifiek project voor de volle 100% aan het beoogde project of de beoogde doelgroep ten goede komt. De stichting heeft sinds 2011 de ANBI-status. Deze is in 2012 definitief goedgekeurd door de Inspecteur van Belastingen in Den Haag. Vanwege de kosten die eraan verbonden zijn, is Stichting Charilove Netherlands niet van plan het CBF-keurmerk aan te vragen.

 

Stichting Charilove Netherlands wil het beleid uitvoeren met de volgende activiteiten:

 

In Nederland 

  1. Activiteiten voor de donateurs door middel van nieuwsbrieven, artikelen, website, en presentaties.
  2. Contact onderhouden met Charilove Nigeria om de behoeften te bepalen en af te wegen of deze voor onze steun in aanmerking komen.
  3. Contacten leggen met medefinancieringsorganisaties om na te gaan in hoeverre zij projecten van Charilove kunnen steunen.

 

Bij Charilove Benin-City / Ossiomo 

  1. Projectscreening en controle besteding donaties van Stichting Charilove Netherlands.
  2. Inventarisatie wensen en mogelijkheden ter plekke.
  3. Aanschaf leer/speelmateriaal voor kinderen ter plekke.
  4. Zo mogelijk: een bijdrage leveren aan de salariskosten van onderwijzend personeel

 

Activiteiten en ondersteuning

 

In Benin-City (Nigeria):

2019-2021

-        verdere afwerking reparatie daken,

-        bijdrage deelprojecten, zoals aanschaf busje,

-        naar bevind van zaken andere posten die in 2019 op de begroting staan,

-        brandstof voor de generator,

-        bezoek ter plekke (niet voor 2020)

-        bezoek Chris aan Nederland (2019?)

 

Adresgegevens:

Stichting Charilove Netherlands, p/a Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk

bankrekeningnummer: NL10 TRIO 0198 3144 18 (Triodosbank)

 

samenstelling bestuur: Erika Priebee (voorzitter), Ruud Poortier (secretaris), Yvonne van Domburg (penningmeester), Adri Rodenburg-Kool, Dineke Keizer, Joke van Campenhout,

 

website en nieuwsbrief: Ruud Braggaar.

 

Overige info:

www.charilove.nl

e-mail: info@charilove.nl

YouTube: Charilove

 

 

Geactualiseerd in de bestuursvergadering van 9 maart 2019