Jaarverslag 2011

Dit Jaarverslag betreft het tweede volledige jaar van de Stichting. Het bestuur bestond evenals in 2010 uit:

Voorzitter:          Erika Priebee

Secretaris:          Ruud Poortier

Penningmeester: vacant

Leden:               Adri Rodenburg-Kool

 Fiona Klein Klouwenberg

 Elly van Breukelen

Als consultants blijven buiten het bestuur:

Jasja Nottelman (vrijwilligers Utrecht)

Jaap Rodenburg (website)

Als administrateur buiten het bestuur:

Henk Ottes

Doordat geen bestuurslid penningmeester werd, werd deze functie waargenomen door de voorzitter. Henk Otten werd bereid gevonden als administrateur te werken, hij maakt geen deel uit van het Bestuur.

Gedurende het verslagjaar bestond het Bestuur in bovengemelde samenstelling. Het postadres is dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

Financiën

Zie afzonderlijk jaarverslag. De financiën over 2010 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en met enkele suggesties ter verbetering, akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is een bevredigende oplossing gevonden.

Er is € 10.000 gereserveerd voor de verbetering van de drainage.

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

Van de Belastingdienst is geen bericht ontvangen dat de voorlopige vrijstelling van belasting is (de ANBI-status), gewijzigd is. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2011 vier maal vergaderd. Na de vergadering in juni spraken we uitgebreid met Calvin Onyense, Rotterdams Nigeriaan, met connecties in plaatsen redelijk in de buurt van Benin City. Hij informeerde ons over de situatie in de regio. Dit contact heeft verder geen vervolg gekregen.

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in dit haar eerste jaar van bestaan hieraan gestalte gegeven door:

 • bestaande donateurs te laten bijdragen,
 • deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Rijswijk,
 • wervende presentaties te houden,
 • acties te voeren, zoals
  • de statiegeldactie bij Albert Heijn, Kerklaan, Rijswijk.
  • de sponsoring door een nordic-walkgroep
  • de verkoop van glühwein etc. door Rotary Delft tijdens de lichtjesavond.

Bezoek aan Nigeria

Veel activiteiten waren gericht op het bezoek van de voorzitter en van vrijwilliger Joke van Campenhout voor twee weken resp. drie maanden aan Nigeria. De kosten van het vervoer zijn betaald door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk. Het bezoek had een aantal doelen:

 • de contacten tussen ons en het project in Nigeria te versterken,
 • idem met de Board Members in Benin City,
 • inzicht te verkrijgen in de wensen en (on)mogelijkheden ter plaatse,
 • daadwerkelijk hulp te bieden.

Het bezoek heeft het Bestuur dat inzicht inderdaad gegeven en het Bestuur is ervan overtuigd dat het niet alleen met westers-rijke ogen naar de problemen in Nigeria moet kijken, maar zijn verwachtingen moet aanpassen aan de situatie ter plaatse. Het Bestuur is onder de indruk van de inzet van met name Chris, maar ook van andere medewerkers voor de kinderen en de samenleving in Nigeria. Het inzicht dat daar niet alles verloopt zoals wij en zij dat zouden willen, geeft ons de gelegenheid de hulp op maat toe te snijden.

In Benin City profiteren ongeveer 80 kinderen van onze hulp aan het centrum en de school, in Ossiomo ongeveer 200 kinderen van de maaltijden door de soepkeuken.

Donateurs

Een belangrijke donateur is de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk. Tevens waren er aanzienlijke eenmalige giften. Naast haar waren er in het verslagjaar 19 persoonlijke donateurs.

Nieuwsbrief

De Stichting heeft in 2011 twee Nieuwsbrieven opgesteld, deze toegestuurd aan potentiële en daadwerkelijke donateurs, ter inzage gelegd bij presentaties, en verder verspreid.

Externe contacten

Er zijn in 2011 geen contacten met de Wilde Ganzen en met het Liliane Fonds geweest.

De Stichting is aangesloten bij Partin, een koepel van Part(iculiere) In(itiatieven) op het gebied van projecten in ontwikkelingslanden.

De contacten met Biblionef hebben ertoe geleid, dat een pakket van ongeveer 70 boeken naar Benin City is verstuurd.

Beleidsontwikkeling 2012

Het Bestuur signaleert een aantal probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

 • de drainage in Benin City is dermate slecht, dat het terrein en de weg er naar toe regelmatig onder water staat;
 • er is goede voortgang met de bouw van nieuwe lokalen en de aanleg van een nieuwe keuken, maar niettemin kunnen zich haperingen voordoen;
 • de school in Benin City zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;
 • de toelevering van elektriciteit zou met aggregaten verbeterd kunnen worden;
 • de soepkeuken in Ossiomo vraagt voortdurende steun.

Het Bestuur heeft de drainage als prioriteit gekozen.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties en publiciteit en fondsen opleveren.

Rijswijk, 23 maart 2012