Jaarverslag 2013

Jaarverslag in pdf formaat
Jaarverslag Secr 2013.pdf
Adobe Acrobat document 79.7 KB

 

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het derde volledige jaar van de Stichting. Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit:

 

Voorzitter:           Erika Priebee

Secretaris:           Ruud Poortier

Penningmeester:   vacant

Leden:                 Adri Rodenburg-Kool

                          Joke van Campenhout

                          Jan Willem Backer Mohrmann

                          Elly van Breukelen (tot 28 juni 2013)

 

Elly van Breukelen heeft het bestuur verlaten omdat zij langdurig in het buitenland verblijft. Zij blijft als adviseur met ons verbonden.

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

 Jaap Rodenburg (tot najaar 2013 website)

Als administrateur buiten het bestuur:

 Henk Ottes

Consultant Jasja Nottelman (vrijwilligers Utrecht) blijft bij onze organisatie betrokken.

Als webmaster buiten het bestuur treedt sinds najaar 2013 op

 Ruud Braggaar

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2012 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

Acties en sponsors hebben in 2013 ruim € 12.000 opgebracht.

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2013 vijf maal vergaderd. Het Bestuur heeft een beleidsdocument opgesteld, de donateursregistratie bijgewerkt.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2013 hieraan gestalte gegeven door:

 • bestaande donateurs te laten bijdragen,
 • een donateursmiddag te organiseren,
 • deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Rijswijk,
 • presentaties te houden in kerken (Rijswijk, Zoetermeer, Scheveningen) en verzorgingshuizen (Rijswijk, Zoetermeer)
 • acties te voeren, zoals het jaarproject en de kerstactiviteit van de instelling ‘Westerhonk’ in Monster

 

Gevolgen bezoek bestuurslid aan Benin City, 2012

Op eigen kosten hebben bestuurslid Joke van Campenhout en haar partner Ruud Braggaar in december 2012 een bezoek gebracht aan Benin City. Op deze wijze is het bestuur direct geïnformeerd over de gang van zaken in Nigeria, hetgeen als zeer waardevol is ervaren. Bovendien leverde de reis een aantal actuele foto’s en een film op. Deze zijn gepubliceerd op de nieuwe website.

 

Introductie nieuwe website

In oktober 2013 is de nieuwe website www.charilove.nl gepresenteerd. Deze voldoet aan de nieuwe eisen die de ANBI-status met zich meebrengt. Jaap Rodenburg heeft zijn onderhoudende taak overgedragen aan Ruud Braggaar. Op de site staan ook recente foto’s en enkele films die door Joke van Campenhout en Ruud Braggaar tijdens hun bezoek aan Nigeria zijn gemaakt.

 

Donateurs

Op de inloopmiddag voor donateurs en andere belangstellenden op 12 oktober is de slaapzaal symbolisch geopend en is de nieuwe website gepresenteerd.

De stichting ‘Between us’ heeft ons dit jaar bedeeld met een bijzondere gift.

De Stichting wist zich ook 2013 gesteund door de diaconie van het Protestantse Gemeente Rijswijk. Voor details verwijzen wij u naar het Financieel Jaarverslag 2013.

 

Nieuwsbrief

De Stichting heeft in 2013 twee Nieuwsbrieven opgesteld, de eerste in februari met een verslag van de reis van Joke van Campenhout en Ruud Braggaar naar Nigeria, de tweede in november/december 2013, beide toegestuurd aan potentiële en daadwerkelijke donateurs, ter inzage gelegd bij presentaties, en verder verspreid.

 

Vrijwilliger

Er is in 2013 enige tijd contact geweest met een potentiële vrijwilliger voor werk in Nigeria. Helaas heeft zij toch voor een ander project gekozen.

 

Externe contacten

De Stichting is aangesloten bij Partin, een koepel van Part(iculiere) In(itiatieven) op het gebied van projecten in ontwikkelingslanden. Het bestuur heeft zich georiënteerd op de organisatie JoHo, die bemiddelt bij vrijwilligerswerk. Haar contacten met ons doelland Nigeria zijn echter zodanig, dat verdere samenwerking ons niet zinvol leek.

De contacten met Biblionef blijven opgeschort omdat deze organisatie niet meer kan zorgdragen voor het vervoer van boeken van huis tot huis.

 

Resultaten in Nigeria

Het bestuur heeft met genoegen vastgesteld, dat mede door de inspanningen van Charilove NL in Benin City een nieuw gebouw als slaapgelegenheid is gerealiseerd en ingericht. Ook is in het lepradorp Ossiomo een eetzaal gebouwd.

 

Beleidsontwikkeling 2014

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert een aantal probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

 • de drainage op het terrein van Charilove is nog steeds slecht, de lokale overheid stelt echter eisen die buiten het directe bereik van Charilove liggen;
 • de watervoorziening in Benin City;
 • de aanleg van een nieuwe keuken in Benin City;
 • de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;
 • de toelevering van elektriciteit zou met aggregaten en/of zonnepanelen verbeterd kunnen worden, de internetvoorziening is niet optimaal;
 • de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht.

Het bestuur blijft zich in Nederland verder verdiepen in:

 • het gebruik van sociale media,
 • de werving van vrijwilligers die een aantal maanden bij Charilove zouden willen werken

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2014