Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015.pdf
Adobe Acrobat document 564.3 KB

 

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het zesde volledige jaar van de Stichting. Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit:

 

Voorzitter:                   Erika Priebee

Secretaris:                   Ruud Poortier

Penningmeester:       vacant

Leden:                         Adri Rodenburg-Kool

                                     Joke van Campenhout

                                     Jan Willem Backer Mohrmann

 

Jan Willem heeft zijn bestuurslidmaatschap wegens gezondheidsproblemen gedurende  het jaar op afstand moeten uitvoeren.                            

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                   Jaap Rodenburg

Als administrateur buiten het bestuur:

                                   Henk Ottes

Webmaster buiten het bestuur:

                                   Ruud Braggaar.

Elina Elliot heeft als vrijwilliger meegewerkt aan de acties op Koningsdag .

                             

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter,

Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2014 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

Het bankrekeningnummer is inmiddels een IBAN-nummer.

De Stichting heeft een bijzondere, geoormerkte gift van de Diaconie  van de Protestantse Gemeente Rijswijk à € 15.000 ten behoeve van de nieuwe keuken in Benin City ontvangen. Zowel wij als Chris Omusi zijn hiervoor zeer dankbaar.

Overige acties en sponsors hebben in 2014 ruim € 17.700 opgebracht, aan Charilove Nigeria is ruim € 20.000 overgemaakt.

Er is nog een ruim overschot. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit bedrag onder eigen beheer te houden zolang er in Nigeria nog twee projecten in de opbouwfase zijn.

et

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status.  Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2015 drie maal vergaderd. Er is daarnaast in het najaar regelmatig telefonisch en per mail contact geweest. De donateursregistratie is opnieuw bijgewerkt.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2015 hieraan gestalte gegeven door:

-         bestaande donateurs te laten bijdragen,

-         deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Rijswijk,

-         presentaties te houden in enkele kerken en verzorgingshuizen,

-         (in het bijzonder hierbij te noemen is de gezamenlijke diaconale dienst in de Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk op 1 maart: de centrale plaats die we daar mochten innemen leidde onder andere tot persoonlijke acties bij aanwezige kerkbezoekers),

-     acties te voeren, zoals op het Strandwalfestival, de Startzondag van de Protestantse Gemeente en de koningsdagmarkt, alle in Rijswijk.

 

Donateursmiddag 18 april 2015

Deze middag is gehouden in de Oude Kerk van Rijswijk. Centraal stond het beeldverslag van het bezoek dat bestuurslid Joke van Campenhout en haar partner Ruud Braggaar in het najaar van 2014 op eigen kosten hebben gebracht aan Benin City. Op deze wijze kon het bestuur zijn donateurs direct informeren over de gang van zaken in Nigeria.

 

Nieuwsbrieven

De Stichting heeft in december 2015 een Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken.  Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Externe contacten

De Stichting is aangesloten bij Partin, een koepel van Part(iculiere) In(itiatieven) op het gebied van projecten in ontwikkelingslanden.  De contacten met Biblionef blijven opgeschort  omdat deze organisatie niet meer kan zorgdragen voor het vervoer van boeken van huis tot huis.

 

Resultaten in Nigeria

Het bestuur heeft opnieuw met genoegen vastgesteld, dat mede door de inspanningen van Charilove NL in Benin City de nodige bouwactiviteiten zijn: een tweede verdieping op de slaapzaal en aanleg van de keuken.

Daarbij realiseren we ons dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. Zo zijn er procedurele kwesties die de aanleg belemmeren en moet Chris Omusi zijn diplomatieke vaardigheden en zijn connecties gebruiken om grote vertragingen te vermijden. 

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt als in 2014:

-        de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;

-        de toelevering van elektriciteit zou met aggregaten en/of zonnepanelen verbeterd kunnen worden, de internetvoorziening is niet optimaal;

-        de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht.

Het bestuur blijft zich in Nederland verder verdiepen in:

-        het gebruik van sociale media,

-        de werving van vrijwilligers die een aantal maanden bij Charilove zouden willen werken

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 februari 2016.