Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016.pdf
Adobe Acrobat document 505.7 KB

JAARVERSLAG 2016

 

Stichting en bestuur

 

Dit Jaarverslag betreft het zesde volledige jaar van de Stichting. Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit:

 

Voorzitter:                  Erika Priebee

Secretaris:                  Ruud Poortier

Penningmeester:       vacant

Leden:                         Adri Rodenburg-Kool

                             Joke van Campenhout

                             Jan Willem Backer Mohrmann

Jan Willem heeft in de loop van het jaar zijn bestuurslidmaatschap kunnen activeren.

Op 12 december is Dineke Keizer tot het bestuur toegetreden                         

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                   Jaap Rodenburg

Als administrateur buiten het bestuur:

                                   Henk Ottes

Webmaster buiten het bestuur:

                                   Ruud Braggaar.

De contacten met Jasja Nottelman (studentenpastoraat Utrecht) zijn beëindigd.

Ook het lidmaatschap van Partin is beëindigd, aangezien we van deze koepelorganisatie geen gebruik maken.

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2015 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

De Stichting heeft weer bijzondere giften mogen ontvangen, zoals  van de Diaconie  van de Protestantse Gemeente Rijswijk en de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. Ook staan wij op de collecteroosters van de protestantse kerk in Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk, verzorgingshuis Onderwatershof) en de Bethelkerk in Scheveningen.

Verschillende jarigen hebben Charilove als verjaardagscadeau gekozen.

Acties en sponsors hebben in 2016 ruim € 12.600 opgebracht, aan Charilove Nigeria is ruim € 14.800 overgemaakt, waardoor een deel van het overschot van 2015 is opgemaakt.

Er is nog steeds een overschot. Het bestuur heeft er weer voor gekozen dit bedrag onder eigen beheer te houden zolang er in Nigeria nog twee projecten in de opbouwfase zijn.

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status.  Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2016 drie maal vergaderd. Er is daarnaast in het najaar regelmatig telefonisch en per mail contact geweest. De donateursregistratie is opnieuw bijgewerkt.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2016 hieraan gestalte gegeven door:

-          bestaande donateurs te laten bijdragen,

-          deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Rijswijk,

-          presentaties te houden in enkele kerken

-          acties te voeren, zoals op de Startzondag van de Protestantse Gemeente    en de koningsdagmarkt, beide in Rijswijk.


Bezoek aan Nigeria

In november 2016 heeft Joke van Campenhout op eigen kosten een bezoek gebracht aan Benin City. Zij werd vergezeld door vrijwilliger Dineke Keizer, die na het bezoek tot het bestuur is toegetreden. Ook zij reisde buiten het budget van Charilove NL om. In 2017 zullen zij aan de donateurs verslag doen.


Nieuwsbrieven

De Stichting heeft in december 2016 een Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken. Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Externe contacten

De Stichting heeft de contacten met Partin, een koepel van Part(iculiere) In(itiatieven) op het gebied van projecten in ontwikkelingslanden, beëindigd aangezien zij van de aangeboden diensten geen gebruik maakte. De contacten met Biblionef blijven opgeschort  omdat deze organisatie niet meer kan zorgdragen voor het vervoer van boeken van huis tot huis.

 

Resultaten in Nigeria

Het bestuur heeft opnieuw met genoegen vastgesteld, dat mede door de inspanningen van Charilove NL in Benin City de nodige bouwactiviteiten zijn: zo is de nieuwe keuken een feit en wordt de tweede verdieping op de slaapzaal gerealiseerd. Wij hebben bijdrage geleverd aan een onvoorzien probleem rond de omheining van het terrein en aan het verzoek tot inrichting van een gymzaal.

Daarbij realiseren we ons nog steeds dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. Zo zijn er procedurele kwesties die de aanleg belemmeren en moet Chris Omusi zijn diplomatieke vaardigheden en zijn connecties gebruiken om grote vertragingen te vermijden.

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt als in 2015:

-          de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;

-          de toelevering van elektriciteit zou met aggregaten en/of zonnepanelen verbeterd kunnen worden, de internetvoorziening is niet optimaal;

-          de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht.

 

In het gebruik van sociale media is geen voortgang geweest. De werving van vrijwilligers die een aantal maanden bij Charilove zouden willen werken heeft in zoverre resultaat gehad dat Dineke Keizer belangstelling toonde en met Joke Nigeria heeft bezocht.

Het bestuur wil zich verdiepen in een oplossing voor de haperende stroomvoorziening in Benin City. Aan beoogde oplossingen (aggregaat, zonnepanelen) zitten verschillenden haken en ogen.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2017.

 

Ruud Poortier, secretaris