Jaarverslag 2017

Stichting Charilove Netherlands

 

JAARVERSLAG 2017

 
Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het zevende volledige jaar van de Stichting. Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit:

 

Voorzitter:                 Erika Priebee

Secretaris:                 Ruud Poortier

Penningmeester:      vacant

Leden:                        Adri Rodenburg-Kool

                                    Joke van Campenhout

                                    Jan Willem Backer Mohrmann

                                    Dineke Keizer

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                   Jaap Rodenburg

Als administrateur buiten het bestuur:

                                   Henk Ottes

Webmaster buiten het bestuur:

                                   Ruud Braggaar.

                           

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2016 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

De Stichting heeft weer bijzondere giften mogen ontvangen, zoals van de Diaconie  van de Protestantse Gemeente Rijswijk en de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. Ook stonden wij op de collecteroosters van de protestantse kerk in Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk, verzorgingshuis Onderwatershof), de Bethelkerk in Scheveningen en de Janskerk in Utrecht.  Daarnaast ontvingen we enkele particuliere grote giften.

We kregen een projectstatus bij Het Westerhonk, Monster, die doorloopt in 2018.

Acties en sponsors hebben in 2017 ruim € 10.000 opgebracht, met nog een toezegging van

€ 2500. Aan Charilove Nigeria is ongeveer € 15.000 overgemaakt, waardoor een deel van het overschot van 2016 is opgemaakt. Concrete en geoormerkte doelen in 2017 waren: € 7.500 voor de generator, € 6.000 voor noodzakelijke reparatie aan het dak, € 1.000 voor medicijnen en € 600 voor speelgoederen.

et

 

 

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2017 twee maal vergaderd. Er is daarnaast regelmatig informeel contact geweest. De donateursregistratie is opnieuw bijgewerkt.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2017 hieraan gestalte gegeven door:

-          bestaande donateurs te laten bijdragen,

-          deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Rijswijk,

-          presentaties te houden in enkele kerken

-          acties te voeren, zoals op de koningsdagmarkt Rijswijk.

 

Bezoek aan Nigeria

In november en december 2017 hebben Joke van Campenhout en Dineke Keizer op eigen kosten een bezoek gebracht aan Benin City. Dineke heeft zes weken vrijwilligerswerk verricht. In 2018 zullen zij aan de donateurs verslag doen.

 

Nieuwsbrieven

De Stichting heeft begin 2017 een Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken. Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Externe contacten

De contacten met Biblionef blijven opgeschort omdat deze organisatie niet meer kan zorgdragen voor het vervoer van boeken van huis tot huis.

 

Resultaten in Nigeria

Wat de grotere zaken betreft, hebben wij een voorschot gegeven voor het noodzakelijke onderhoud van de oudere gebouwen op het terrein van Charilove.

Het “Holland House” is nu uitgebreid met een gastenverblijf en een ruimte voor de stagiaires.

Een deel van het jaar hebben wij aandacht besteed aan de oplossing van de haperende energievoorziening. Onderzocht is of de plaatsing van zonnepanelen een optie zou zijn.  Hoewel er zon te over is, ontbreekt in Nigeria de expertise op dit gebied. Men gebruikt deze vorm van energie niet. Dat maakt niet alleen de aanschaf problematisch, maar ook de plaatsing en het onderhoud. Na diverse inlichtingen, ook ter plaatse, te hebben ingewonnen, hebben we besloten met deze optie niet verder te gaan. In plaats daarvan hebben we een nieuw aggregaat gefinancierd. De eerste reacties uit Nigeria zijn lovend en dankbaar.

Daarnaast hebben wij bijgedragen aan de aanschaf van spelmateriaal en medicijnen.

Joke en Dineke hebben met eigen ogen gezien dat Chris Omusi de ondersteuning door Charilove NL besteedt of reserveert voor het doel waarvoor deze bestemd hebben.

Daarbij realiseren we ons nog steeds dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. Zo zijn er procedurele kwesties die de aanleg belemmeren en moet Chris zijn diplomatieke vaardigheden en zijn connecties gebruiken om grote vertragingen te vermijden. 

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt als in 2016:

-          de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;

-          de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht.

In het gebruik van sociale media is geen voortgang geweest.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren. Zo is er een eerste contact gelegd met de Bosbeskapel in Den Haag, voor plaatsing als project in 2019.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2018.

 

Ruud Poortier, secretaris

 

Jaarverslag 2017.pdf
Adobe Acrobat document 703.9 KB