Jaarverslag 2019

Stichting Charilove Netherlands

 JAARVERSLAG 2019

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het tiende volledige jaar van de Stichting. Het bestuur bestond uit:

 

Voorzitter:                  Erika Priebee

Secretaris:                  Ruud Poortier

Penningmeester:      Yvonne van Domburg

Leden:                         Adri Rodenburg-Kool

                                     Joke van Campenhout

                                     Dineke Keizer

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                    Jaap Rodenburg

Webmaster buiten het bestuur:

                                    Ruud Braggaar.

 

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Bestuur

Van administrateur Henk Ottes is per 1 januari 2019 onder grote dank voor zijn jarenlange inzet afscheid genomen.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2018 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

De Stichting heeft weer bijzondere giften mogen ontvangen. De jaarlijkse bijdrage van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk is gestopt, wel zijn er in beide kerken twee maal per jaar nog collecten. Opnieuw heeft de Pelgrimshoeve in Zoetermeer ons bedacht met een mooie gift. Wij staan nog op de collecteroosters van verzorgingshuis Onderwatershof, (Rijswijk) en de Bethelkerk in Scheveningen. In Het Westerhonk (Monster) liep het jaarproject in 2019 door. De Prinses Beatrixschool in Renkum koos ons uit voor een schoolproject. Daarnaast ontvingen we enkele particuliere grote giften.

Acties en sponsors hebben in 2019 ruim € 21.300 opgebracht.

Aan het einde van het boekjaar ontstonden wat problemen doordat de BIC-code van de rekening in Nigeria was veranderd. Sommige geplande betalingen konden daardoor pas in 2020 plaatsvinden. Inmiddels zijn de verbindingen hersteld.

 

Bijzondere acties
Talentenveiling Bosbeskapel

De Haagse Bosbeskapel had ons uitgekozen als goed doel voor de tweejaarlijkse talentenveiling. Wij waren verrast door het grote enthousiasme van deze gemeenschap én over het bedrag van ruim € 4300 dat ons dat opleverde. Dit bedrag is bestemd voor de dakreparatie in Benin City en de aanschaf van brandstof voor het aggregaat. De bestuursleden hebben zich individueel ook op de talentenmarkt begeven, zowel als aanbieder als afnemer.

 

Erfenis

Charilove NL was enig erfgenaam van een Zoetermeerse dame, een kennis van wijlen Jokes moeder. Zij overleed begin april. Het aandeel goederen was te verwaarlozen, op 31 december was de Inkomstenbelasting 2019 nog niet bekend. Niettemin is van de erven-rekening inmiddels € 15.000 naar de eigen rekening overgemaakt. Dit is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe bus in Benin City. De bestuursleden waren individueel betrokken bij de ontruiming van de flat en de afhandeling van de formaliteiten. Als Anbi-instelling behoefden wij geen successiebelasting af te dragen.

 

Bazar Naaldwijk

In de Ontmoetingskerk in Naaldwijk waren we één van de goede doelen bij de jaarlijkse bazar. Uiteindelijk was € 7000 voor ons, ongeveer 10% van de totale opbrengst. We waren er aanwezig en deden als bestuur mee aan de pub-quiz, waar ons team feestelijk op de laatste plaats eindigde.

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2019 twee maal vergaderd (19 maart en 19 september). Er is daarnaast regelmatig informeel contact geweest, onder andere via de ‘bestuurs-app’. Verder zagen de bestuursleden elkaar regelmatig bij de veiling, de bazar en de gedachtenisavond in Het Westerhonk.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2019 hieraan gestalte gegeven door:

-       bestaande donateurs te laten bijdragen,

-       presentaties te houden in enkele kerken,

-       acties te voeren, zoals op de school in Renkum.

-        te participeren in acties door derden georganiseerd (bv. Bosbeskapel, Naaldwijk, Het Westerhonk),

-       zich verantwoordelijk te stellen voor de afwikkeling van de erfenis van mw. De Roode.

 

Donateurs

Het donateursbestand is bijgewerkt. Er was in 2019 geen donateursbijeenkomst, omdat in 2018 geen bezoek aan Nigeria is gebracht.

 

Nieuwsbrieven

De Stichting heeft in december 2019 een Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken. Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Resultaten in Nigeria

Naast de dagelijkse kosten voor onderwijs, voedsel en brandstof heeft Charilove bijgedragen aan:

       -          de afbouw van het nieuwe dak,

       -          restauratiewerkzaamheden aan de oudere gebouwen

       -          nieuwe schooluniformen

       -          kosten bij de eindejaarsfeesten

       -          de ‘gym’

 

Daarbij realiseren we ons nog steeds dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. In toenemende mate wordt Charilove daar gehinderd door corruptie, onbetrouwbaarheid en loze beloften. Dat raakt Chris emotioneel diep en stelt hem voor financiële problemen. Hoewel zijn vertrouwen op God en dankbaarheid voor alles wat bereikt kan worden, groot is, klinkt soms de wanhoop in zijn berichten door.

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert steeds dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

-       de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van  leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;

-      de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht;

-      restauratiewerkzaamheden van de oudere gebouwen;

-       de wens een nieuwe personenbus te bezitten.

In het gebruik van sociale media is geen voortgang geweest.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren. Enkele filmpjes uit Benin City staan inmiddels op onze website.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2020.

 

Ruud Poortier, secretaris