Jaarverslag 2020

Stichting Charilove Netherlands

 JAARVERSLAG 2020

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het elfde volledige jaar van de Stichting.
Het bestuur bestond uit:

 

Voorzitter:                  Erika Priebee

Secretaris:                  Ruud Poortier

Penningmeester:       Yvonne van Domburg

Leden:                         Adri Rodenburg-Kool

                                     Joke van Campenhout

                                     Dineke Keizer

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                    Jaap Rodenburg

Webmaster buiten het bestuur:

                                    Ruud Braggaar.

 

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

2020

Het zal duidelijk zijn dat de corona-pandemie van invloed is geweest op de gang van zaken rond Charilove, zowel bij ons als in Nigeria.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2019 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

Ondanks het feit dat de jaarlijkse bijdrage van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk is gestopt, heeft zij toch een mooie gift overgemaakt. Ook de Bethelkerk in Scheveningen heeft ons ondanks de problemen met kerkdiensten niet vergeten. Het legaat uit 2019 is in dit jaar afgerond. Daarnaast ontvingen we enkele particuliere grote giften.

Ondanks alles is in 2020 bijna € 10.000 opgebracht.

Het beheer door de Triodosbank vroeg identificatie van de betrokken bestuursleden. Er wordt een andere manier van controle vereist.

 

Bijzondere acties

Door de maatregelen rond het virus zijn er geen bijzondere acties geweest.

Adri Rodenburg heeft mondkapjes gemaakt en voor Charilove verkocht.

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2020 twee maal vergaderd (7 maart en 26 september). Er is daarnaast regelmatig informeel contact geweest, onder andere via de ‘bestuurs-app’.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2020 hieraan gestalte gegeven door:

-          bestaande donateurs te laten bijdragen,

-          bestaande contact met anderen te handhaven,

-          zich verantwoordelijk te stellen voor de afwikkeling van de erfenis van mw. De Roode.

Er is nieuw informatiemateriaal aangemaakt en her en der verspreid.

 

Donateurs

Het donateursbestand is bijgewerkt. Het aantal donateurs neemt af. Er was in 2020 geen bijeenkomst, omdat geen bezoek aan Nigeria is gebracht

 

Nieuwsbrieven

De Stichting heeft in december 2020 een Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken. Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

In deze editie blikken wij terug op tien jaar activiteiten en resultaten.

 

Resultaten in Nigeria

Naast de dagelijkse kosten voor onderwijs, voedsel en brandstof heeft Charilove NL in 2020 bijgedragen aan:

       -           restauratiewerkzaamheden aan de ziekenzaal,

       -          realisering van een onderkomen voor stagiaires,

       -          kosten van de eindejaarsfeesten (o.a. kerstcadeaus),

       -          kosten vanwege het extra beroep op de faciliteiten.

 

Daarbij realiseren we ons nog steeds dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. In toenemende mate wordt Charilove daar gehinderd door corruptie, onbetrouwbaarheid en loze beloften. De kosten voor het dagelijks bestaan zijn door maatregelen van de regering sterk gestegen. Dat resulteerde onder andere in een groter beroep op de faciliteiten van Charilove in Nigeria. Opnieuw uitte Chris Omusi regelmatig zijn wanhoop over de situatie.

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert nog steeds dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

-        de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;

-        de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht;

-        restauratiewerkzaamheden van de oudere gebouwen;

-        de wens een nieuwe personenbus te bezitten.

In het gebruik van sociale media is geen voortgang geweest.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren. Enkele nieuwe filmpjes uit Benin City staan inmiddels op onze website.

 

Vastgesteld na virtueel bestuursoverleg, 6 maart 2021

 

Ruud Poortier, secretaris