Jaarverslag 2021

 

Stichting Charilove Netherlands

 

JAARVERSLAG 2021

 

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het twaalfde volledige jaar van de Stichting.

Het bestuur bestond uit:

 

Voorzitter:                  Erika Priebee

Secretaris:                  Ruud Poortier

Penningmeester:      Yvonne van Domburg

Leden:                        Adri Rodenburg-Kool

                                    Joke van Campenhout

                                    Dineke Keizer

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                    Jaap Rodenburg

Webmaster buiten het bestuur:

                                    Ruud Braggaar.

 

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

2021

Ook dit jaar is bepaald door corona. Acties waren niet mogelijk. Dat wij het jaar financieel goed zijn doorgekomen, danken wij aan onze trouwe sponsors.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2020 zijn gecontroleerd door Peter van Campenhout. Daarmee is onder dankzegging afscheid genomen van Gerrit van der Ende, die deze taak jarenlang heeft verricht.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

Opnieuw ontvingen we mooie giften van instituties als de protestantse gemeenten van Rijswijk en Scheveningen en van zorginstelling Het Westerhonk in Monster. Samen met de particuliere giften is in 2021 ruim € 7.700 opgebracht.

Wij ervaren dat van diverse zijden de controle op de financiële organisatie van onze stichting wordt opgevoerd.

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De invoering van deze Wet per 1 juli 2021 heeft op den duur gevolgen voor onze Stichting. In 2021 hebben we ons in de eisen verdiept en in 2022 zullen we hieraan een vervolg geven. Wellicht is een statutenwijziging onvermijdelijk. 

 

Bijzondere acties

Door de maatregelen rond het virus zijn er geen bijzondere acties geweest.

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2021 twee maal vergaderd  (24 april per beeldverbinding, 21 september fysiek). Er is daarnaast regelmatig informeel contact geweest, onder andere via de ‘bestuurs-app’.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2021 hieraan gestalte gegeven door:

-          bestaande donateurs te laten bijdragen,

-          bestaande contact met anderen te handhaven,

 

Donateurs

Het donateursbestand is bijgewerkt. Het aantal donateurs neemt af. Er was in 2021 geen bijeenkomst, omdat geen bezoek aan Nigeria is gebracht

 

Nieuwsbrieven

De Stichting heeft in december 2021 een Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken. Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Resultaten in Nigeria

Naast de dagelijkse kosten voor onderwijs, voedsel en brandstof heeft Charilove NL in 2021 bijgedragen aan:

-          het realiseren van een viskwekerij

-          kosten van de eindejaarsfeesten (o.a. kerstcadeaus),

-          kosten vanwege het extra beroep op de faciliteiten.

 

Daarbij realiseren we ons nog steeds dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. In toenemende mate wordt Charilove daar gehinderd door corruptie, onbetrouwbaarheid en loze beloften. De kosten voor het dagelijks bestaan zijn door maatregelen van de regering sterk gestegen. Dat resulteerde onder andere in een groter beroep op de faciliteiten van Charilove in Nigeria. Opnieuw uitte Chris Omusi regelmatig zijn wanhoop over de situatie.

De vestiging in Benin City is zover wij weten niet geraakt door het virus.

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert nog steeds dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

-          de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;

-          de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht;

-          restauratiewerkzaamheden van de oudere gebouwen;

-          de wens een nieuwe personenbus te bezitten.

In het gebruik van sociale media is geen voortgang geweest.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren. Enkele nieuwe filmpjes uit Benin City staan inmiddels op onze website.

 

Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022

 

Ruud Poortier, secretaris