Jaarverslag 2022

 Stichting Charilove Netherlands

 

Concept JAARVERSLAG 2022

 

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het dertiende volledige jaar van de Stichting.

Het bestuur bestond uit:

 

Voorzitter:                  Erika Priebee, vanaf 1 maart tevens penningmeester

Secretaris:                  Ruud Poortier

Penningmeester:      Yvonne van Domburg, vanaf 1 maart administrateur

Leden:                        Adri Rodenburg-Kool

                                    Joke van Campenhout

                                    Dineke Keizer

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                     Jaap Rodenburg

 Webmaster buiten het bestuur:

                                     Ruud Braggaar.

                           

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter,

Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

De wet verplichtte ons volgens Europese regels voor 1 april 2022 ‘ubo’s’ aan te stellen. Ubo staat voor ultimate beneficial owner. Dit zijn personen die juridisch als eigenaar van – in ons geval – een stichting worden beschouwd en daarop aanspreekbaar zijn. Binnen ons bestuur heeft dat ertoe geleid dat het penningmeesterschap van Yvonne van Domburg is overgegaan op de voorzitter, Erika Priebee, die nu beide gekwalificeerde functies combineert. De tweede ubo is Ruud Poortier. Beiden staan als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Ruud Poortier heeft aangekondigd begin 2023 het bestuur te verlaten. In de vergadering van 3 december heeft Jaap Rodenburg zich bereid verklaard het secretariaat en het ubo-schap van hem over te nemen.

 

2022

Ook dit jaar is bepaald door corona. Acties waren niet mogelijk. Dat wij het jaar financieel goed zijn doorgekomen, danken wij aan onze trouwe sponsors.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2021 zijn gecontroleerd door Peter van Campenhout.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

Opnieuw ontvingen we mooie giften van instituties als de protestantse gemeenten van Rijswijk en Scheveningen en van zorginstelling Het Westerhonk in Monster. Een nieuw contact is de Janskerk in Utrecht. Samen met de particuliere giften is in 2022 ruim € 9.500 opgebracht.

Wij ervoeren ook dit jaar dat onze huisbank Triodos de status van onze vertegenwoordigers en daarmee de zuiverheid van de Stichting op financieel gebied controleert.

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De invoering van deze Wet per 1 juli 2021 heeft op den duur gevolgen voor onze Stichting. In 2021 hebben we ons in de eisen verdiept en in 2022 zullen we hieraan een vervolg geven. Wellicht is een statutenwijziging onvermijdelijk.

 

Bijzondere acties

De afloop van de corona-periode heeft niet tot bijzondere acties geweest. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de tweede collecte in de Janskerk (Utrecht) en bij de kerstmarkt van Het Westerhonk (Monster)

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2022 twee maal vergaderd  (27 maart en 3 december). Er is naast deze fysieke bijeenkomsten regelmatig informeel contact geweest, onder andere via de ‘bestuurs-app’.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2021 hieraan gestalte gegeven door:

 -          bestaande donateurs te laten bijdragen,

 -          bestaande contact met anderen te handhaven,

 

Donateurs

Het donateursbestand is bijgewerkt. Het aantal donateurs neemt af. Er was in 2022 geen bijeenkomst, omdat geen bezoek aan Nigeria is gebracht

 

Nieuwsbrieven

De Stichting heeft in 2022 één Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken. Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Resultaten in Nigeria

Naast de dagelijkse kosten voor onderwijs, voedsel en brandstof heeft Charilove NL in 2022 bijgedragen aan:

-          kosten van de eindejaarsfeesten (o.a. kerstcadeaus),

-          kosten vanwege het extra beroep op de faciliteiten,

-          kosten vanwege de inrichting van accommodatie voor stagiaires,

-          tevens is een bedrag overgemaakt waarover Chris Omusi, de projectleider in Benin City, naar eigen inzicht kan beschikken.

 

Daarbij realiseren we ons net als in vorige jaren dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. In toenemende mate wordt Charilove daar gehinderd door corruptie, onbetrouwbaarheid en loze beloften. De kosten voor het dagelijks bestaan zijn door maatregelen van de regering sterk gestegen. Dat resulteerde onder andere in een groter beroep op de faciliteiten van Charilove in Nigeria. Opnieuw uitte Chris Omusi regelmatig zijn wanhoop over de situatie.

De vestiging in Benin City is zover wij weten niet geraakt door het virus.

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert nog steeds dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

  • de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van         leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;
  • de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht;
  • restauratiewerkzaamheden van de oudere gebouwen;
  • de wens een nieuwe personenbus te bezitten.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren. Enkele nieuwe filmpjes uit Benin City staan inmiddels op onze website.

 

Het bestuur heeft in de vergadering van 3 december 2022 besloten zelf geen acties meer te ondernemen en naar bevind van zaken in te gaan op uitnodiging, zoals deze in de pre-coronatijd wel plaatsvonden. Het bestuur benadrukt dat het zijn taak om gelden uit donaties en sponsoring door te geven aan de organisatie in Benin City, zal voortzetten.

 

Vastgesteld in de vergadering van

 

Ruud Poortier, uittredend secretaris