Jaarverslag 2012

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het derde volledige jaar van de Stichting. Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit:

 

Voorzitter:          Erika Priebee

Secretaris:          Ruud Poortier

Penningmeester: vacant

Leden:               Adri Rodenburg-Kool

             Fiona Klein Klouwenberg

             Elly van Breukelen

 

Met ingang van 27 januari 2012 maakt deel uit van het bestuur:

Joke van Campenhout (lid)

Met ingang van 5 oktober 2012 maakt deel uit van het bestuur:

Jan-Willem Backer Mohrmann (lid)

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

Jaap Rodenburg (website)

Als administrateur buiten het bestuur:

Henk Ottes

Aan consultant Jasja Nottelman (vrijwilligers Utrecht) zal gevraagd worden hoe zij bij onze organisatie betrokken wil blijven.

 

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter,

Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2011 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en met enkele suggesties ter verbetering, akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

 

Acties en sponsors hebben in 2012 ruim € 20.000 opgebracht.

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de definitieve ANBI-status toegekend per

1 januari 2012. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2012 vier maal vergaderd. Het Bestuur werkt aan een beleidsdocument, dat in het verslagjaar nog niet de definitieve vorm heeft gekregen. De verwachting is dit begin 2013 te kunnen afronden.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2012 hieraan gestalte gegeven door:

 • bestaande donateurs te laten bijdragen,
 • deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Rijswijk,
 • wervende presentaties te houden, o.a. in de Nieuwe Kerk te Rijswijk, op Koninginnedag in Delft, bij de Rotary-Delft Vermeer, kerk van het Westerhonk te Monster en in de Bethelkerk te Scheveningen, verzorgingshuis Zoetermeer, bewonersvereniging Kievietsdel, Wouw Rijswijk,
 • informatie bij collecten in Rijswijk (kerken, Onderwatershof),
 • acties te voeren, zoals
  • op de koninginnedagmarkt in Delft
  • aanwezigheid op de kerstmarkt van Westerhonk, Monster (18 december 2012)
  • aanwezigheid op een Winterfair in de Bethelkerk Scheveningen (1 december 2012)

 

Bezoek van Chris Omusi

Een groot deel van de activiteiten van het bestuur betrof het bezoek van Chris Omusi aan Nederland. De reiskosten zijn betaald uit een bijzondere gift. Het bezoek had enerzijds tot doel de persoonlijke banden aan te halen, anderzijds hem een vakantie aan te bieden. Gedurende zijn bezoek van vier weken in juni hebben dan ook enerzijds promotionele activiteiten plaatsgevonden, zoals zijn aanwezigheid in kerkdiensten in de Oude Kerk Rijswijk, Bethelkerk Scheveningen en Janskerk Utrecht; ook heeft hij een vergadering van de ZWO-commissie in Rijswijk bijgewoond, een bezoek gebracht aan een opvangcentrum voor meervoudig gehandicapten in Den Haag Wateringseveld en aan de Rotary club Delft-Vermeer. Anderzijds heeft hij een week rust genoten in de abdij van Berne en heeft hij een week doorgebracht in een woongroep in Den Haag. Het bestuur heeft zijn bezoek aan ons als zeer nuttig, plezierig en verhelderend ervaren.

 

Bezoek bestuurslid aan Benin City

Op eigen kosten hebben bestuurslid Joke van Campenhout en haar partner Ruud Braggaar in december een bezoek gebracht aan Benin City. De evaluatie van dit bezoek zal begin 2013 plaatsvinden. Het bestuur hecht waarde aan korte lijnen en ervaart dit bezoek ook zonder evaluatie als zeer waardevol omdat de directe communicatie met Chris en met de board van Charilove Nigeria de beste informatie en contacten opleveren. In elk geval komen er nieuwe foto’s en een film tot ons.

 

Donateurs

Het bestuur heeft een ‘donateursprotocol’ opgesteld.

Het bestuur beschikt over 65 namen en adressen van personen die ons in 2011 en 2012 eenmalig of regelmatig financieel hebben gesteund. Daarnaast ontving de Stichting nog andere giften, zoals Stichting ‘Alle Beetjes’ (Youp van’t Hek) en ‘Share for more’ van de Rabo-bank en de kas van het opgeheven vrouwenkoor ‘The Exceptionals’. Bovendien doneerden mensen gelden die een bepaald deelproject tot bestemming hadden.

De Stichting wist zich ook 2012 gesteund door de diaconie van het Protestantse Gemeente Rijswijk. Voor details verwijzen wij u naar het Financieel Jaarverslag 2012.

 

Nieuwsbrief

De Stichting heeft in 2012 twee Nieuwsbrieven opgesteld, deze toegestuurd aan potentiële en daadwerkelijke donateurs, ter inzage gelegd bij presentaties, en verder verspreid. Om kosten te besparen heeft het bestuur besloten de Nieuwsbrief één keer per jaar uit te brengen en verder gebruik te maken van de website en social media als Facebook.

 

Externe contacten

De Stichting is aangesloten bij Partin, een koepel van Part(iculiere) In(itiatieven) op het gebied van projecten in ontwikkelingslanden.

De contacten met Biblionef zijn opgeschort nu deze organisatie niet meer kan zorgdragen voor het vervoer van boeken van huis tot huis.

 

Beleidsontwikkeling 2013

Het Bestuur signaleert een aantal probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

 • de drainage op het terrein van Charilove is nog slecht, de lokale overheid stelt echter eisen die buiten het directe bereik van Charilove liggen; de aanleg zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 worden gecontinueerd.
 • er is goede voortgang met de bouw van nieuwe lokalen en de aanleg van een nieuwe keuken; doel is om in het voorjaar van 2013 het plafond te maken zodat met de afbouw/inrichting kan worden begonnen.
 • de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;
 • de toelevering van elektriciteit zou met aggregaten en/of zonnepanelen verbeterd kunnen worden;
 • de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht.

Het Bestuur heeft de drainage en de nieuwe slaapzaal als prioriteiten gekozen; daarnaast was er een bijzondere gift voor de watervoorziening.

Het bestuur zal zich in Nederland verder verdiepen in:

 • het gebruik van sociale media,
 • de werving van vrijwilligers die een aantal maanden bij Charilove zouden willen werken

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 januari 2013.