Jaarverslag 2018

Stichting Charilove Netherlands

 

JAARVERSLAG 2018

 

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het negende volledige jaar van de Stichting.

Het bestuur bestond uit:

 

Voorzitter:                  Erika Priebee

Secretaris:                  Ruud Poortier

Penningmeester:       vacant

Leden:                         Adri Rodenburg-Kool

                                    Joke van Campenhout

                                    Jan Willem Backer Mohrmann (tot 9 juni 2018)

                                    Dineke Keizer

                                    Yvonne van Domburg (vanaf 9 juni 2018)

 

Als consultant blijft buiten het bestuur:

                                    Jaap Rodenburg

 Als administrateur buiten het bestuur:

                                    Henk Ottes

                                    Henk heeft aangegeven zijn werkzaamheden om                                      gezondheidsredenen eind 2018 te beëindigen.

 Webmaster buiten het bestuur:

                                    Ruud Braggaar.

                              

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter, Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2017 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

De Stichting heeft weer bijzondere giften mogen ontvangen, zoals van de Diaconie  van de Protestantse Gemeente Rijswijk en de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. Ook stonden wij op de collecteroosters van de protestantse kerk in Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk, verzorgingshuis Onderwatershof) en de Bethelkerk in Scheveningen. In Het Westerhonk (Monster) waren wij halfjaarproject. Uit de Shaloomkerk (Den Haag) mochten de opbrengst van een verkoopactie verwelkomen. Daarnaast ontvingen we enkele particuliere grote giften.

Voor de Diaconie Rijswijk was 2018 het laatste jaar met structurele ondersteuning.

Acties en sponsors hebben in 2017 ruim € 16.800 opgebracht.

 

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status. Het fiscaalnummer is 8221 01 518.


Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2018 drie maal vergaderd. Er is daarnaast regelmatig informeel contact geweest, onder andere via de ‘bestuurs-app’. De donateursregistratie is opnieuw bijgewerkt.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2018 hieraan gestalte gegeven door:

-        bestaande donateurs te laten bijdragen,

-        deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente   Rijswijk,

-        presentaties te houden in enkele kerken

-        acties te voeren, zoals op de koningsdagmarkt Rijswijk.

-        te participeren in acties door derden georganiseerd (bv. Het Westerhonk)

 

Naweeën bezoek aan Nigeria 2017

In het begin van het verslagjaar brachten Joke van Campenhout en Dineke Keizer rapport uit van hun bezoek aan Benin City in december 2017. Dineke heeft daar zes weken vrijwilligerswerk verricht, Joke is daar drie weken geweest. Zij brachten foto’s mee en materiaal voor een nieuwe film. Deze kon vertoond worden op de donateursmiddag, 17 maart, in de Oude Kerk van Rijswijk. Ook doet ze dienst bij presentaties.


Nieuwsbrieven

De Stichting heeft begin 2018 en december 2018 een Nieuwsbrief opgesteld. Deze is per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken. Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Externe contacten

De contacten met Biblionef zijn gestopt, aangezien deze organisatie geen kans meer ziet boeken naar Nigeria te transporteren.

 

Resultaten in Nigeria

Naar Nigeria is € 8500 overgemaakt.

Wat de grotere zaken betreft, hebben wij een voorschot gegeven voor het noodzakelijke onderhoud van de oudere gebouwen op het terrein van Charilove. We houden nog bedragen gereserveerd.

Het aggregaat dat wij eind 2017 hebben geschonken, had startproblemen, maar werkt inmiddels naar behoren en tot plezier van de Charilovers daar. Wel is er voortdurend brandstof nodig.

Een geoormerkte gift was bestemd voor schooluniformen, een verplicht verschijnsel in Nigeria, ook bij Charilove.

Voor Chris hebben we een nieuwe laptop betaald.

Daarnaast hebben wij bijgedragen aan de aanschaf van spelmateriaal en medicijnen, de laatste bestemd voor Chris, wiens gezondheid te wensen over laat.

Joke en Dineke hebben met eigen ogen gezien dat Chris Omusi de ondersteuning door Charilove NL besteedt of reserveert voor het doel waarvoor deze bestemd hebben.

 

Daarbij realiseren we ons nog steeds dat de Nigeriaanse gewoonten bij aanbesteding en uitvoering andere zijn dan wij in Nederland zijn gewend. In toenemende mate wordt Charilove daar gehinderd door corruptie, onbetrouwbaarheid en loze beloften. Dat raakt Chris emotioneel diep en stelt hem voor financiële problemen. Hoewel zijn vertrouwen op God en dankbaarheid voor alles wat bereikt kan worden, groot is, klinkt soms de wanhoop in zijn berichten door.

 

Beleidsontwikkeling

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert steeds dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt:

-       de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;

-       de soepkeuken in Ossiomo houdt onze aandacht.

In het gebruik van sociale media is geen voortgang geweest.

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren. Zo zijn de contacten met de Bosbeskapel in Den Haag geïntensiveerd in de aanloop naar een grote actie (talentenveiling) op 2 maart 2019.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2019

 

Ruud Poortier, secretaris