Jaarverslag 2014

Jaarverslag in PDF formaat
Jaarverslag 2014.pdf
Adobe Acrobat document 307.7 KB

 

Stichting en bestuur

Dit Jaarverslag betreft het vierde volledige jaar van de Stichting. Gedurende het gehele verslagjaar bestond het bestuur uit:

 

Voorzitter:                  Erika Priebee

Secretaris:                  Ruud Poortier

Penningmeester:       vacant

Leden:                         Adri Rodenburg-Kool

                                     Joke van Campenhout

                                     Jan Willem Backer Mohrmann

 

Jan Willem heeft zijn bestuurslidmaatschap wegens gezondheidsproblemen gedurende  het jaar op afstand moeten uitvoeren.                            

 

Als consultants blijven buiten het bestuur:

                                    Jaap Rodenburg (tot najaar 2013 website)

                                    Elly van Breukelen

Als administrateur buiten het bestuur:

                                    Henk Ottes

Consultant Jasja Nottelman (vrijwilligers Utrecht) blijft bij onze organisatie betrokken.

Webmaster buiten het bestuur:

                                    Ruud Braggaar.

Elina Elliot heeft als vrijwilliger meegewerkt aan de acties op Koningsdag en Westerhonk.

                                  

Het postadres is ongewijzigd dat van de voorzitter,

Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk.

 

Financiën

Zie afzonderlijk financieel jaarverslag. De financiën over 2013 zijn gecontroleerd door Gerrit van der Ende en akkoord bevonden.

Voor de overdracht van gelden aan Chris is de Triodosbank gebruikt.

Het bankrekeningnummer is inmiddels een IBAN-nummer.

Acties en sponsors hebben in 2014 bijna € 12.300 opgebracht, aan Charilove Nigeria is € 13.000 overgemaakt.

Wij zijn ook dit jaar de diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk erkentelijk voor haar ruime steun en facilitering.

 

Kamer van Koophandel, de Belastingdienst

Op 2 maart 2010 is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Den Haag, onder nummer 27373147.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status.  Het fiscaalnummer is 8221 01 518.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur heeft in 2014 drie maal vergaderd. Er is daarnaast regelmatig telefonisch en per mail contact geweest. De donateursregistratie is opnieuw bijgewerkt.

 

Beleid

Krachtens de Statuten heeft de Stichting tot doel gelden te werven ter ondersteuning van Charilove Nigeria, dat gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen helpt door de verstrekking van maaltijden, medische hulp, onderwijs, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning.

De Stichting heeft in 2014 hieraan gestalte gegeven door

  • bestaande donateurs te laten bijdragen
  • deel uit te maken van de werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente   Rijswijk,
  • presentaties te houden in enkele kerken en verzorgingshuizen
  • acties te voeren, zoals het jaarproject en de kerstactiviteit van de instelling ‘Westerhonk’ in Monster, een project van de Prinses-Beatrixschool in Renkum, de aanwezigheid op de koningsdagmarkt in Rijswijk en een sponsorloop van de Nordicwalkers.

 

Bezoek bestuurslid aan Benin City, 2014

Op eigen kosten hebben bestuurslid Joke van Campenhout en haar partner Ruud Braggaar in het najaar van 2014 een bezoek gebracht aan Benin City. Op deze wijze is het bestuur direct geïnformeerd over de gang van zaken in Nigeria, hetgeen als zeer waardevol is ervaren. Bovendien leverde de reis een aantal actuele foto’s en een film op. Deze zijn gepubliceerd op de nieuwe website.

 

Nieuwsbrieven

De Stichting heeft in 2014 twee Nieuwsbrieven opgesteld, een lente- en een winterbrief. Deze zijn per mail verstuurd naar de ons bekende mailadressen en per post naar hen van wie wij alleen over een postadres beschikken.  Van een enkeling is ons alleen de naam bekend.

 

Externe contacten

De Stichting is aangesloten bij Partin, een koepel van Part(iculiere) In(itiatieven) op het gebied van projecten in ontwikkelingslanden.  De contacten met Biblionef blijven opgeschort  omdat deze organisatie niet meer kan zorgdragen voor het vervoer van boeken van huis tot huis.

 

Resultaten in Nigeria

Het bestuur heeft opnieuw met genoegen vastgesteld, dat mede door de inspanningen van Charilove NL in Benin City een nieuw gebouw als slaapgelegenheid is gerealiseerd en ingericht, de watervoorziening is verbeterd en de drainage op het eigen terrein is gerealiseerd. Ook is in het lepradorp Ossiomo een eetzaal gebouwd en een computercentrum gerealiseerd. Joke en Ruud hebben deze verbeteringen op hun foto’s vastgelegd, zie Nieuwsbrief dec. 2014 en de website.

Zorgelijk aandachtspunt blijft nog de aanleg van een tweede verdieping op het slaapgebouw, die nog steeds in ‘voortgang’ is. Een ander groot probleem is het verloop in personeel: elders is meer te verdienen. Stagiaires doen hun best, maar hun inzet is tijdelijk.

Ernstig, maar helaas inherent aan de Nigeriaanse gewoonten, zijn de toezeggingen door overheid en particulieren die niet, of maar ten dele worden nagekomen. Het is des te schrijnender voor Chris, dat zijn vertrouwde Nigeriaanse board member Peter in 2014 plotseling is overleden.

 

Beleidsontwikkeling 2015

Het beleidsplan is voortdurend onderwerp van gesprek.

Het Bestuur signaleert dezelfde probleemvelden die in Nigeria zouden moeten worden aangepakt als in 2014:

  • de aanleg van een nieuwe keuken in Benin City;
  • de school van Charilove zou geholpen zijn met extra facilitering van leerkrachten, waardoor goede mensen aangetrokken en behouden kunnen worden;
  • de toelevering van elektriciteit zou met aggregaten en/of zonnepanelen verbeterd kunnen worden, de internetvoorziening is niet optimaal;
  • De eetzaal in Ossiomo is klaar en wordt goed gebruikt. Grootste probleem is de toevoer van ingrediënten voor de dagelijks maaltijden.

 

Het bestuur blijft zich in Nederland verder verdiepen in:

  • het gebruik van sociale media,
  • de werving van vrijwilligers die een aantal maanden bij Charilove zouden willen werken

Daarnaast zetten wij de werving van en contacten met donateurs voort en zoeken wij naar acties die publiciteit en fondsen opleveren.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 januari 2015